Sold Out
"486" SILVER CHAIN CASE ver.Short
สินค้าพร้อมส่ง / In StockPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่ ตัวสายสามารถประยุกต์ใช้นอกจากเป็นสายคล้องมือถือแล้ว สามารถนำไปแมทกับสายคล้องกระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ หรือ สายสร้อย Body Chain ได้ We have prepared a chain-only product so that you can change the chain to your existing phono phono chain case.In addition to...
฿1,090.00 THB
Sold Out
"486" SILVER CHAIN ver.Cross
สินค้าพร้อมส่ง / In StockPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่ ตัวสายสามารถประยุกต์ใช้นอกจากเป็นสายคล้องมือถือแล้ว สามารถนำไปแมทกับสายคล้องกระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ หรือ สายสร้อย Body Chain ได้ We have prepared a chain-only product so that you can change the chain to your existing phono phono chain case.In addition to...
฿1,290.00 THB
"GOLD BEIGE" DOUBLE CROSS CHAIN BAG CASE
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
Sold Out
"GOLD BLACK" DOUBLE CROSS CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / IN STOCKPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"GOLD IVORY" DOUBLE CROSS CHAIN BAG CASE
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"GOLD PEARL MIXED" CROSS CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / IN STOCKPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่ The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"LEATHER MIXED" CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / IN STOCKPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM**สินค้านี้ไม่รวมเคสโทรศัพท์
฿1,290.00 THB
Sold Out
"LOVE CUBIC LAYERED CHAIN" Cross (120cm)
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
Sold Out
"LOVE Heart LAYERED CHAIN" Cross (120cm)
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
Sold Out
"SILVER BLACK" DOUBLE CROSS CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / IN STOCKPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"SILVER RED" DOUBLE CROSS CHAIN
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"SILVER YELLOW" DOUBLE CROSS CHAIN
In Stock / สินค้าพร้อมส่งPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
"SPECIAL MIXED" DOUBLE CROSS CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / IN STOCKPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่The chain can be attached and detached, and the chain length can be adjusted to the desired length at the time using the enclosed S-ring.ขนาดความยาว 120 CM
฿1,290.00 THB
Sold Out
"WOOD CLEAR BALL MIXED" CHAIN ver.Cross
สินค้าพร้อมส่ง / In StockPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่ ตัวสายสามารถประยุกต์ใช้นอกจากเป็นสายคล้องมือถือแล้ว สามารถนำไปแมทกับสายคล้องกระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ หรือ สายสร้อย Body Chain ได้ We have prepared a chain-only product so that you can change the chain to your existing phono phono chain case.In addition to...
฿1,290.00 THB
"WOOD MIXED" CHAIN ver.Cross
สินค้าพร้อมส่ง / In StockPhono Phonoแบรนด์ Accessories มือถือน้องใหม่ที่กำเนิดขึ้นในปี 2019 ได้ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศเกาหลีโดยแบรนด์เน้้นการดีไซน์ที่ตอบโจทย์การทำให้ชีวิตง่ายขึ้นควบคู่ไปกับแฟชั่นของคนสมัยใหม่ ตัวสายสามารถประยุกต์ใช้นอกจากเป็นสายคล้องมือถือแล้ว สามารถนำไปแมทกับสายคล้องกระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ หรือ สายสร้อย Body Chain ได้ We have prepared a chain-only product so that you can change the chain to your existing phono phono chain case.In addition to...
฿1,290.00 THB
Sold Out
[Mask Hanger] ALL GOLD PEARL MASK CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / In Stock[EPISODE 5.5]ALL GOLD PEARL MASK CHAINMask hanger / layered wallet chain / Sunglasses and glasses are easy to use.สายคล้องแมส , คล้องกระเป๋าสตางค์ และ แว่นตา แว่นกันแดด*When purchasing as an open event, one mask will be enclosed and sent together.*If you...
฿690.00 THB
Sold Out
[Mask Hanger] ALL SILVER BALL MASK CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / In Stock [EPISODE 5.5]ALL SILVER BALL MASK CHAINMask hanger / layered wallet chain / Sunglasses and glasses are easy to use.สายคล้องแมส , คล้องกระเป๋าสตางค์ และ แว่นตา แว่นกันแดด*When purchasing as an open event, one mask will be enclosed and sent together.*If...
฿690.00 THB
Sold Out
[Mask Hanger] GOLD PEARL MIXED MASK CHAIN
สินค้าพร้อมส่ง / In Stock[EPISODE 5.5]GOLD PEARL MASK CHAINMask hanger / layered wallet chain / Sunglasses and glasses are easy to use.สายคล้องแมส , คล้องกระเป๋าสตางค์ และ แว่นตา แว่นกันแดด*When purchasing as an open event, one mask will be enclosed and sent together.*If you pull...
฿690.00 THB
You have successfully subscribed!
This email has been registered